top of page

14.07.2012

D A N U T A   Z A W A D A
M A D O K A   N A K A M A R U

skrzypce barokowe / baroque violin

J A C E K   W E S O Ł O W S K I

lutnik / luthier

}                 {

}                 {

21.07.2012

K A R O L I N A   K O Ś L A CZ

P A W E Ł   Z A L E W S K I

viole da gamba

// da gamba ensemble //

18.08.2012

A G N I E S Z K A   O S Z A Ń C A

E I M E A R   R E I D Y

wiolonczele barokowe / baroque cello

 

// collegium nobilium //

}                 {

25.08.2012

M A J A   M I R O C H A

E L I N   O L S T O R P E

L I N A   L E Ó N

M O N I K A   C Z Y Ż E W S K A

D O M I N I K A   S T A S Z K I E W I C Z

traverso / baroque & classical flutes

 

T O M A S Z   K O R Z E N I O W S K I

historia Aniołów Mariackich / St. Mary's Church Angels history

}                 {

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page